MA OLEN TERVISHOIUTÖÖTAJA

MA OLEN TERVISHOIUTÖÖTAJA

Olemasolevad materjalid

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada otse Ravimiametile.

Ravimiamet

Rohkem teavet

Mis tahes lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Rohkem teavet

Mis tahes lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Kohalik number:

HCP image

JCOVDEN® (varem COVID-19 Vaccine Janssen; Covid-19 vaktsiin; rekombinantne Ad26.COV2-S) on heaks kiidetud Euroopa Ravimiameti poolt.

CP-308451 - Apr 2022