JCOVDEN® (varem COVID-19 Vaccine Janssen)
COVID‑19-vaktsiin (Ad26.COV2‑S [rekombinantne])

patient icon

Ma ei ole tervishoiutöötaja

hcp icon

Ma olen tervishoiutöötaja

Kõrvaltoimetest teatamine

Kui teil tekib ükskõik milline kõrvaltoime, pidage nõu oma arsti, apteekri või meditsiiniõega. Kõrvaltoimetest võite ka ise teatada otse Ravimiametile.

Ravimiamet

Rohkem teavet

Mis tahes lisaküsimuste tekkimisel selle ravimi kohta pöörduge palun müügiloa hoidja kohaliku esindaja poole:

Kohalik number:

covid image

 

UAB "JOHNSON & JOHNSON"

 

Eesti filiaal

Lõõtsa 2A

EE-11415 Tallinn

Estonia

 

CP-308451 - Apr 2022