SOM ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK

SOM ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK

Dostupné zdroje

Hlásenie vedľajších účinkov

Pri podozrení na vedľajšie účinky sa obráťte na národnú liekovú agentúru:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie

Kvetná ul. 11

SK-825 08 Bratislava 26

Tel:+ 421 2 507 01 206

e-mail: [email protected]

Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/ Hlásenie o nežiaducich účinkoch

Elektronický formulár na hlásenie nežiaduceho účinku: https://portal.sukl.sk/eskadra/

Ďalšie informácie

Pre akúkoľvek informáciu o tomto lieku kontaktujte, prosím, naše informačné centrum pre vakcínu spoločnosti Janssen proti ochoreniu COVID-19, ktoré je dostupné 24 hodín, 7 dní v týždni:

Ďalšie informácie

Pre akúkoľvek informáciu o tomto lieku vrátane sťažnosti na kvalitu lieku kontaktujte, prosím, naše informačné centrum pre vakcínu spoločnosti Janssen proti ochoreniu COVID-19, ktoré je dostupné 24 hodín, 7 dní v týždni:

Bezplatné číslo

Miestne číslo

HCP image

COVID-19 Vaccine Janssen
očkovacia látka proti COVID-19 (A26.COV2‑S [rekombinantná])
schválenie EMA

CP-209661