JCOVDEN® (predtým COVID-19 Vaccine Janssen)
očkovacia látka proti COVID-19
(Ad26.COV2-S [rekombinantná])

patient icon

Nie som zdravotnícky pracovník

hcp icon

Som zdravotnícky pracovník

Hlásenie vedľajších účinkov

Pri podozrení na vedľajšie účinky sa obráťte na národnú liekovú agentúru:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie

Kvetná ul. 11

SK-825 08 Bratislava 26

Tel:+ 421 2 507 01 206

e-mail: [email protected]

Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/ Hlásenie o nežiaducich účinkoch

Elektronický formulár na hlásenie nežiaduceho účinku: https://portal.sukl.sk/eskadra/

Ďalšie informácie

Ak potrebujete akúkoľvek ďalšiu informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Miestne číslo

covid image

Johnson & Johnson, s.r.o.

 

Karadžičova 12

821 08 Bratislava

CP-356292 November 2022