NIE SOM ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK

NIE SOM ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK

Dostupné zdroje

Hlásenie vedľajších účinkov

Pri podozrení na vedľajšie účinky sa obráťte na národnú liekovú agentúru:

Štátny ústav pre kontrolu liečiv

Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie

Kvetná ul. 11

SK-825 08 Bratislava 26

Tel:+ 421 2 507 01 206

e-mail: [email protected]

Tlačivo na hlásenie nežiaduceho účinku je na webovej stránke www.sukl.sk v časti Bezpečnosť liekov/ Hlásenie o nežiaducich účinkoch

Elektronický formulár na hlásenie nežiaduceho účinku: https://portal.sukl.sk/eskadra/

Ďalšie informácie

Ak potrebujete akúkoľvek ďalšiu informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Ďalšie informácie

Ak potrebujete akúkoľvek ďalšiu informáciu o tomto lieku, kontaktujte miestneho zástupcu držiteľa rozhodnutia o registrácii:

Miestne číslo

HCP image

JCOVDEN® (predtým COVID-19 Vaccine Janssen)
očkovacia látka proti COVID-19 (A26.COV2‑S [rekombinantná])
schválenie EMA

CP-356292 November 2022